Thursday, February 22, 2007

سمت راست نگه دار!

نمیدونم رو پیشونی یا ماشین من چی نوشته که هرجا این بچه بسیجی ها ایست بازرسی راه انداختن من رو نگه میدارن و یه ربع میگردنم. این دفعه که همین چند دقیقه پیش بود، چهار تایی ریختن تو ماشینم و انگار بقیه رو ول کردن! یه سری هم که با دو تا از دوستام بودیم، مجبور شدیم زنگ بزنیم خونه یکی شون که به آقایون ثابت بشه دو تا رفیق ما با اجازه بابا و مامانشون با هم میگردن!

No comments: