Tuesday, April 6, 2004

نه! این دخترها انگار به صورت ژنتیکی تو امور کامپیوتر کند هستند.
بعد از دو روز تازه امروز صبح سارا خانم ایمیل دعوت نامه رو جواب دادن. بقیه هم که اصلا انگار نه انگار. معصومه که به من می گفت مطلب نوشتم ولی رو کاغذ!!

دخترا بجنبید، اینقدر فس فس نکنید.

تو بخش عملی که فعلا پسرها جلوتر هستند.


اینکه هی دخترها، پسرها بکنم خوشم نمی یاد!!

No comments: