Monday, December 19, 2005

2...


من همیشه به این قضیه پاک کردن صورت مساله فکر کردم. نمی دونم اینجا چیزی ازش نوشتم یا نه اما همیشه فکر کردم که چرا میگن پاک کردن صورت مساله بهترین راه حل نیست؟ به نظر شخص من که گاهی خیلی عالی جواب میده. همین آخریا امتحان کردم. از هر راهی میرفتم نمی شد ارور میداد، صورت و پاک کردم و مشکل حل شد. حالا این که چه جوری حل شد بماند. اما حداقل حل شد!
آره بماند که نا گفتنش بهتر است. جدی میگم همیشه نباید دنبال راه های سخت برای رسیدن به بهترین نتیجه گشت!

پیوست 1: وقتی به ورد عادت داری نوشتن تو ورد پد خیلی ضد حال و کلاً در پیت به نظر میرسه.

پیوست 2: یه نی نی کوچولویی چند وقت پیش قدم رنجه کرده و تشریفش رو آورده به این دنیای گرد و خاکی ما. داییش که هر چی صبر کردیم به روی مبارک نیاورد. خلاصه که خانوم خوشگله اگه یه روزی گذرت اینورا افتاد ببین که ما یادت بودیم :*.( حورا خانوم ببین من خاله بدی نیستم! )

پیوست 3: می دونستی هیچ جا خونه آدم نمی شه؟

پیوست 4: دلم واسه همه تون تنگ شده بود، محض تنوع!

No comments: