Tuesday, May 10, 2005

مدرنیته

دوستش دارم
و دوستم دارد.

این را از از فالی که در فشم برایمان گرفتند فهمیدم!!

تازه کلی جک های دیگر هم تعریف کردند.
کلی خندیدیم جان شما.

No comments: