Wednesday, February 2, 2005

سوسکه

آخی! جیگرم واسه آرسنالیا کباب شد.
البته هنوز که بازی تموم نشده، اگه نتیجه چیزی غیر از 2-3 بود به من هم بگین!

No comments: